เกี่ยวกับเรา

           บริษัท อาร์ม แอนด์ อายย์ คอนเซ้าท์แต้นท์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2543 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการจัดการสำนักงานครบวงจร  เริ่มตั้งแต่ ให้บริการสำนักงานเสมือน(Virtual Office Services)  ให้ที่อยู่ในการจดทะเบียนนิติบุคคล  รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ บริการรับดูแลงานด้านธุรการ งานด้านบัญชี งานด้านการตรวจสอบบัญขี  วางแผนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร  ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง  ปฏิบัติงานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างความรวดเร็ว โดยเน้นความถูกต้อง  และคุณภาพของการให้บริการ

          บริษัท อาร์ม แอนด์ อายย์ คอนเซ้าท์แต้นท์ กรุ๊ป จำกัด    เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากร ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีจะมีการพัฒนาพนักงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพและทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 
Visitors: 110,940