บริการด้านการจดทะเบียนและใบอนุญาตต่างๆ

       การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง   หรืออาจจะดำเนินธุรกิจโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้   การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจในรูปแบบใดนั้น    ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน    เช่นลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งประโยชน์และกำไรสูงสุด

       บริษัทฯ  ยินดีให้บริการแนะนำวางแผนการดำเนินธุรกิจ ภายใต้รูปแบบต่างๆ  ที่เหมาะสมกับทั้งตัวผู้ประกอบการเอง เหมาะสมกับคู่ค้า และเหมาะสมกับการขยายธุรกิจในอนาคตข้างหน้า ด้วยประสบการณ์งานด้านนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี

     ขอบเขตงานบริการ

  • จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า 
  • จดทะเบียนบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
  • จดทะเบียนเลิกกิจการ และเสร็จการชำระบัญชี
  • จดทะเบียนงานต่างๆ ของหน่วยงานกรมสรรพากร
  • จดทะเบียนงานต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม
  • การขอใบอนุญาตต่างๆ ของสำนักงานเขตฯ

 

Visitors: 110,939