บริการด้านจัดทำบัญชี/จัดทำภาษีอากร/และตรวจสอบรับรองงบการเงิน

        บริษัทฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี  ตามพรบ.การบัญชี   และประมวลรัษฏากรกำหนด   รวมทั้งให้ คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี  เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร   และระบบควบคุมภายในที่ดี  เพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา  ซึ่งเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า


ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับบริษัทรับทำบัญชี

 • เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในวงการภาษีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 16 ปี
 • เราให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
 • เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 • เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
 • เราทำงานเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คุณมากที่สุด
 • เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


ประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทรับทำบัญชี

 • เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 • เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
 • สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
 • มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี
รับทำบัญชี ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม


รับทำบัญชี ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี

บริการด้านตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

          การยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป กับการวางใจมืออาชีพที่เข้าใจในรายละเอียดของงาน อย่างทีมงานเราโดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี ก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด

ประโยชน์ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี

             ตรวจสอบบัญชี – งบการเงิน โดยทีมงาน "ผู้ตรวจสอบบัญชี" รับอนุญาต (CPA) ที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิจการใช้รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี

เอกสารที่ต้องเตรียมตรวจสอบบัญชี

 • งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน
 • งบทดลอง ปีปัจจุบัน
 • รายงาน ตรวจสอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
 • บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท) , หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างฯ
 • หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือตอบรับงาน ตรวจสอบบัญชี
 • ภ.พ. 30 ธันวาคม ปีปัจจุบัน, รายงานภาษีซื้อ-ขาย ธันวาคม - ปีปัจจุบัน
 • ภ.ง.ด.1 เดือน ธันวาคม - ปีปัจจุบัน + ภ.ง.ด. 1ก
 • ภ.ง.ด. 3,53 ธันวาคม ปีปัจจุบัน ( พร้อมใบต่อ ภ.ง.ด.ด้วย)
 • ภ.ง.ด. 50 ปีก่อน
 • ภ.ง.ด. 51 ปีปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • รายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
Visitors: 110,939